نمونه سوال ریاضی سوم نوبت اول

در اینجا برای شما نمونه سوال از درس ریاضی کلاس سوم نوبت اول را قرار  داده ایم. برای  دانلود سوالات بر روی  هرکدام از تصاویر زیر کلیک کنید.

نمونه سوال ریاضی سوم نوبت دوم

در اینجا برای شما نمونه سوال از درس ریاضی کلاس سوم نوبت دوم را قرار  داده ایم. برای  دانلود سوالات بر روی  هرکدام از تصاویر زیر کلیک کنید.

نمونه سوال فارسی سوم نوبت اول

در اینجا برای شما نمونه سوال از درس فارسی کلاس سوم نوبت اول را قرار  داده ایم. برای  دانلود سوالات بر روی  هرکدام از تصاویر زیر کلیک کنید.

نمونه سوال فارسی سوم نوبت دوم

در اینجا برای شما نمونه سوال از درس فارسی کلاس سوم نوبت دوم را قرار  داده ایم. برای  دانلود سوالات بر روی  هرکدام از تصاویر زیر کلیک کنید.